Gyro Street PITA

$10 | gyro or chicken, lettuce, tomato, tzatziki sauce